Persbericht / Ledenvergadering

PERSBERICHT:         

JL 100 x 150Lalieu lijsttrekker Lokaal Belang        

Johan Lalieu gaat de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Maasgouw in 2018 in als lijsttrekker van de partij Lokaal Belang.

De leden van deze lokale partij hebben dat onlangs besloten.

De 60-jarige Johan Lalieu zit vanaf 1993 in de gemeentelijke politiek en is sinds 2007 wethouder.

Hij is nu verantwoordelijk voor onder meer de wegen, het verkeer, toerisme, de ruimtelijke ordening, vergunningen en evenementen.

Op 23 oktober stelt Lokaal Belang de totale kandidatenlijst vast.

 

vergaderen


maandag 23 oktober om 19.30 uur

is er een algemene ledenvergadering van Lokaal Belang.

 in het voormalige gemeentehuis te Heel. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • opening door de voorzitter

 • stand van zaken diverse commissies

 • kandidatenlijst 2018; wie doet er mee….zijn er nieuwe kandidaten

 • wat verder ter tafel komt

 • rondvraag en sluiting

  Met vriendelijke groeten

  Namens het bestuur Lokaal Belang

  Riny Lalieu - Schreurs

Het bestuur hoopt op de aanwezigheid van alle leden.

 

 

Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden

Huis ter Beegden

Beste mensen,

Deze boerderij is al jaren geleden in verval geraakt en is en was een doorn in het oog van vele inwoners.

Lokaal Belang is zich al jaren sterk aan het maken voor een goede herbestemming van deze boerderij. Het behoort tot een van de punten van ons verkiezingsprogramma van de huidige raadsperiode in de kern Beegden.

Eindelijk is het zo ver.
Zie voor verdere toelichting onderstaand persbericht.

Groetjes,

Tom van Herten,
Raadslid Lokaal Belang.

Lees meer: Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

lb9
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Tihange

De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen 6 juli 2017; overwegende dat:

 • De veiligheid voor burgers bij alle fracties hoog in het vaandel staat;
 • Incidenten bij de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel zich aaneen hebben geregen en ondanks de scheurtjes de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 opnieuw opgestart zijn;
 • De sluiting van de centrales in Tihange en Doel in ons aller belang is;
 • Ondanks beloften de informatievoorziening naar de gemeenten in de provincie Limburg nog altijd even slecht is als voorheen en we de nieuwe ontwikkelingen en incidenten rondom de Belgische kerncentrales nog altijd via de krant en sociale media moeten vernemen;
 • De Städteregion Aachen juridische stappen heeft ondernomen om stillegging van Tihange te bevorderen, dan wel de informatievoorziening naar bestuur en bevolking aan Duitse en Nederlandse zijde van de grens af te dwingen;
 • De Städteregion Aachen de wens heeft uitgesproken om een brede, internationale coalitie in de Euregio Maas-Rijn tot stand te brengen;
 • De Clauscentrale in Maasbracht kan bijdragen aan de energielevering aan België, waarbij in Europees verband een en ander op vergunningengebied geregeld moet worden.

SPREEKT ALS HAAR STANDPUNT UIT:

 • dat de gemeente Maasgouw op de kortst mogelijke termijn een definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange (en Doel) wenst;
 • dat er meer transparantie en verbetering van de informatievoorziening naar lokaal bestuur en bevolking op het grondgebied van de provincie Limburg en het aangrenzende Duitse gebied komt;
 • dat de verantwoordelijken voor het verstrekken van informatie meer richting burgers communiceren m.b.t. de kerncentrale Tihange (en Doel) en de risico’s hoe te handelen bij een incident.
 • Dat de raad van de gemeente Maasgouw de ernstige zorgen uitspreekt omtrent de veiligheid m.b.t. de genoemde centrale en ongerust is over het terugkerende nieuws in de media.


Raadsvergadering 6 juli 2017

DRAAGT HET COLLEGE OP OM:

 1. De gemeente Maasgouw zich aan te laten sluiten bij de vanuit de Städteregion Aachen vorm gegeven brede internationale bestuurlijke coalitie en deel gaat nemen aan het juridisch proces tot stillegging van de kerncentrale, dan wel ten minste meer transparantie en verbetering van de informatievoorziening naar lokaal bestuur en bevolking op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn af te dwingen;

 2. De verantwoordelijke voor het verstrekken van informatie op te roepen meer richting burgers te communiceren omtrent de kerncentrale Tihange (en Doel) en de risico’s en hoe te handelen bij een incident;

 3. De burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad aan de Belgische federale regering in Brussel, aan de Nederlandse regering in Den Haag, aan de Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf en aan de provincie Limburg per brief met als bijlage deze motie de zorgen en het standpunt van de gemeenteraad van Maasgouw overbrengt en afschrift van deze brieven toe doet komen aan de gemeenteraad en ook de reacties/antwoorden van diegenen aan wie de brief en motie wordt verstuurd aan de raad te sturen;

 4. Samen op te trekken met ook andere Limburgse gemeenten, provincies en Rijk een proactieve houding aan te nemen om samen met andere gemeenten in Limburg en de provincie en Rijk een krachtig signaal af te geven.

 5. Richting de EU aan te geven om mee te denken en acties te ondernemen voor een doelmatige en veilige oplossing in Europees verband.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Raadslid Partij Welzijn Maasgouw:

  M. Richter.

  Raadsleden Lokaal Belang:

  G. Vervoort, S. Blomen, r. Cretskens, T. van Herten, M. Hilkens, G. Hilbrink, G. Reijners.

  Raadsleden CDA:

  T. Snijckers, B. Busschops, E. Dehing, K. Hawinkels, T. Hoenen.

  Raadsleden VVD:

  A. Thijssen, C. Peters, B. Zeegers.

  Raadsleden PvdA:

  A. Bours, A. van Dam.

  Raadslid Liberale Volkspartij:

  C. Meerts.

Schoolbesturen SKOM en SKOEM mogelijk samen verder

 

Op 15 juni is de intentieverklaring ondertekend, waarin SKOM en SKOEM uitspreken een mogelijke bestuurlijke fusie te willen verkennen. Met deze bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen een versterking van hun lange termijn positie.

Belangrijke redenen om voor een eventuele fusie te kiezen zijn onder andere:

-       de leerlingendaling waarmee de scholen in de regio te maken hebben,

-       de bundeling van krachten om beter passend en eigentijds onderwijs te kunnen bieden,

-       de risico’s voor financiën en personeel die de huidige omvang van de schoolbesturen met zich meebrengt.

De verwachting is dat door deze bestuurlijke fusie de lange termijn positie en kwaliteit van de scholen van beide besturen worden verstrekt. Voor de leerlingen kan de continuïteit van het onderwijs beter en thuisnabij worden gewaarborgd.

In september start het verkennend onderzoek om tot een goede afweging te komen voor deze fusie. Eind 2017 moet helder zijn of en onder welke voorwaarden een
fusie mogelijk is. Als er geen bezwaren zijn voor de fusie volgt het medezeggenschapstraject en goedkeuring van de Minister. Wanneer dat leidt tot instemming worden in 2018 de voorbereidingen getroffen om te komen tot één bestuurlijke organisatie. De voorziene fusiedatum is 1 augustus 2018.

1

Dhr. Claessen (voorzitter Raad van Toezicht SKOEM) en dhr. Sniekers (voorzitter Algemeen Bestuur SKOM) tekenen de intentieverklaring.

Lokaal Belang blijft het proces actueel volgen en daar waar, binnen onze politieke mogelijkheden, wij een positieve bijdrage kunnen leveren dit ook doen.
Tom van Herten

Concept visie document Gemeenteraadsverkiezingen 2018

23-3-2017

Auteur: Ger Timmermans (voorzitter LB)

 

Datum kandidaatstelling:          5 februari 2018

Datum verkiezingen:                 21 maart 2018

I. Algemene opmerking

Deze notitie dient te worden gelezen als een concept startnotitie waarbij alle ruimte wordt gegeven om daar waar nodig aan te vullen.
Niet alleen de inhoud van een programma leidt tot een succes zoals in 2014, maar tevens speelt in de einduitslag de verdeling van de kandidaten over de dorpen een grote rol.
Hierbij dient ook te worden gedacht aan:

 1. De verdeling van de kandidaten over oost/west van de Maas;
 2. Kennis en kunde;
 3. Ambitienivo;
 4. Inzet in het verleden voor wat betreft de huidige raads-/commissieleden;
 5. Verkiesbare ruimte op de lijst voor nieuwe kandidaten.
Lees meer: Concept visie document Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Subcategorieƫn

Pagina 1 van 4