Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

LOKAAL BELANG VERANTWOORDT ZICH

Het is een goed gebruik dat er verantwoording afgelegd wordt aan de kiezers, daarom kijkt Lokaal Belang terug op de afgelopen 4 jaren. 
Diverse speerpunten per dorp werden vier jaar geleden opgesteld en nu kunt u lezen wat Lokaal Belang gerealiseerd heeft.
Kortom: LOKAAL BELANG VERANTWOORDT ZICH.
Voor de komende periode heeft Lokaal Belang weer gekeken wat belangrijke aandachtspunten voor iedere kern zijn. In ons verkiezingsprogramma, dat ook op de site staat, kunt u meer lezen over deze speerpunten per dorp. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met leden en kandidaten van Lokaal Belang of via ons mailadres. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 

LOKAAL BELANG VERANTWOORDT ZICH

Lokaal Belang is actief vanaf de oprichting van de nieuwe gemeente Maasgouw op 1 januari 2007. Sinds die datum maakt onze partij deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), waarin we samen met het CDA optrekken. Na de eerste periode van 2007 tot 2010 heeft Lokaal Belang zich naar de kiezer verantwoord voor het gevoerde beleid.

Op 19 maart 2014 zijn er wederom verkiezingen. Via dit informatiebulletin willen de vertegenwoordigers van Lokaal Belang in de Raad en in het College naar u als kiezer verantwoording afleggen over de afgelopen 4 jaren.

Wat wilden we in 2010 bereiken?

Tijdens de verkiezingscampagne in het voorjaar van 2010 hebben we ons met het programma 2010-2014 en met een aantal speerpunten per dorp gepresenteerd. Deze zijn terug te vinden op onze website www.lokaal-belang.nl .

Allereerst gaan we in op de algemene uitgangspunten en daarna op de speerpunten per dorp.

Een gemeente met het gezicht naar de burger.

 • De afgelopen periode hebben we vele thema's en projecten samen met burgers voorbereid, voordat deze tot uitvoering zijn gebracht. Voorbeelden zijn de aanpak van de verkeersveiligheid op de Heerstraat in Beegden en Kempenweg/Stationstraat in Brachterbeek.
 • Na overleg met de omwonenden zijn diverse wegen en rioleringen vernieuwd, , zoals o.a. de Havenboulevard in Maasbracht.
 • De structuurvisie 2030 voor de nieuwe gemeente Maasgouw is een beleidsthema dat eveneens in overleg met veel inwoners en instanties tot stand is gekomen.
 • De dienstverlening wordt periodiek geëvalueerd. Onze dienstverlening scoort daarbij ruim voldoende tot goed. Het tijdig afhandelen van brieven en verzoeken blijft een aandachtspunt, hetgeen ook blijkt uit een rapport van de onafhankelijke gemeentelijke rekenkamercommissie.
 • De digitale dienstverlening is uitgebreid naar meerdere producten zoals bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor het afhalen een paspoort.

Leefbare dorpen met een gezonde sociale structuur.

Onderstaande speerpunten per dorp waren voor Lokaal Belang belangrijk

 • Het veiligheidsgevoel van onze burgers had (en heeft) onze aandacht. In het bijzonder bij de discussie over onze brandweerkazernes en de buurtpreventie, zoals onlangs bij het samenscholingsverbod in Heel. Verder is besloten, naar aanleiding van een door ons ingediende motie tot aanleg van verlichting op de Maasbrug tussen Wessem en Maasbracht.
 • Verkeersveiligheid was een belangrijk aandachtspunt bij de verschillende reconstructies van wegen. De inzet van de speedvisor hielp daarbij om objectieve gegevens te verkrijgen.
 • “Brede scholen” in Stevensweert, Maasbracht en Thorn zijn de afgelopen periode gerealiseerd of voorbereid.
 • Verenigingen hebben we zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen.
 • Gemeenschapshuizen zijn van grote betekenis als waardevolle ontmoetingsplaats in een dorp. Sommige gemeenschapshuizen hebben het in financieel opzicht moeilijk en zijn daarom ondersteund.
 • De jaarlijkse WMO-programma’s ter bevordering van de maatschappelijke ondersteuning zijn in overleg met het WMO-platform gerealiseerd.
 • Armoedebeleid heeft jaarlijks bij de begroting op de agenda gestaan en er is altijd voldoende geld beschikbaar gesteld om de grootste problemen op te lossen.
 • Ondanks dat veel woningbouwplannen zijn ontwikkeld valt de realisatie tegen door krimp van de bevolking en door de economische malaise op de woningbouwmarkt. Wel zijn bestemmingsplannen voorbereid in Heel, Thorn, Wessem, Linne, Maasbracht en Stevensweert.

 Een evenwichtige ontwikkeling van bedrijvigheid en toerisme.

 • Door toe te treden tot de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) is de gemeente Maasgouw betrokken bij de ontwikkelingen op het bedrijventerrein St. Joost en is de gemeente samen met de ondernemers bezig met de voorbereiding van de revitalisering van de 'Natte' Bedrijventerreinen in Maasbracht, Wessem en Panheel. Doel is de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken in het belang van de werkgelegenheid.
 • Via de structuurvisie en het Masterplan voor de Maasplassen hebben we het kader geschapen voor een evenwichtige toeristische ontwikkeling. Een helder beleid is hiermee geschetst, waardoor ondernemers weten wat zij van de gemeente mogen verwachten bij het ontplooien van nieuwe plannen.

Een financieel gezonde gemeente.

 • Onze gemeentebegroting is ondanks de financiële crisis meerjarig op orde.
 • De vermogenspositie van onze gemeente bevindt zich in de top 10 van het land.
 • De OZB-belasting, de reinigings- en rioolrechten behoren bij de laagste van de provincie.
 • Tenslotte beschikken we over geactualiseerde meerjarenonderhoudsprogramma's voor onze gebouwen, wegen, groen en rioleringen.

SPEERPUNTEN PER DORP

Beegden

 • Met vertraging is het retentiebekken door Rijkswaterstaat gerealiseerd. Volgens de structuurvisie 2030 is ontgrinding niet aan de orde.
 • Woningbouw Krijtenberg stagneert en de gemeente probeert het monument Huis ter Beegden te behouden.
 • De nieuwbouw aan de Bosstraat verloopt helaas traag.
 • Bedrijventerrein Beegderveld is voorlopig bevroren door de economische situatie.
 • De Peuterspeelzaal is door een burgerinitiatief in stand gebleven.

Heel en Panheel

 • Don Bosco beschikt weer over een stabiele exploitatie, dankzij een nieuw bestuur en een goede participatie van de verenigingen.
 • Voor de lege plekken in het centrum zijn wel plannen, maar nog geen investeringsbesluiten genomen. Samen met Rabobank, Daelzicht, Proteion, Wonen Zuid en de ondernemersvereniging wordt het gebied rond het Wilhelminaplein aangepakt.
 • Het kasteel St. Anna is een zorgenkind. De eigenaar kan geen nieuwe functie vinden. De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld om toekomstige ontwikkelingen te kunnen sturen.
 • In Panheel is de sanering van het gebied Edelchemie eindelijk in volle gang.

Linne

 • De voetbal- en tennisaccommodatie is na veel overleg met alle partners gerealiseerd.
 • Voor het gebied rond Kloosterhof is door de raad een startnotitie met bestuursopdracht vastgesteld, waarbij zorgwoningen onderdeel uitmaken van de plannen.
 • De sportzaal Linne is financieel gezonder gemaakt. Middels de beleidsnota binnensporten zal nog een verdere stap gezet worden.
 • Bibliotheek was niet zelfstandig op locatie Maartenshof te exploiteren. Als onderdeel van de basisschool is een dependance van het Bibliocenter gerealiseerd.
 • Zwembad Weerderhof is gehandhaafd , omdat dit door burgers wordt gerund en wij burgerinitiatieven belangrijk vinden.
 • De fietsverbinding tussen Linnerweerd en Herten krijgt steeds meer gestalte door realisatie van Bedrijventerrein Linnerblik en het nieuwe fietspad langs de oude Rijksweg.

Maasbracht en Bachterbeek

 • Na lange voorbereiding is de Brede school in Maasbracht aan de Kruisweg in aanbouw. Dit biedt op de oude schoollocatie mogelijkheden voor woningbouw in combinatie met parkeervoorzieningen nabij het winkelcentrum.
 • Wonen Limburg heeft afgezien van realisatie van woningen aan de Heuvelstraat. De gemeente heeft de gronden overgenomen en zoekt nu naar een geleidelijke invulling.
 • Het havenfront krijgt een kwaliteitsimpuls en is in uitvoering. Na een weloverwogen afweging heeft de raad besloten af te zien van hoogbouw op de groene ruimte nabij de sluis.
 • Samen met Essent en de provincie is een alternatieve ontsluiting van de Clauscentrale voorbereid. Realisatie van deze alternatieve ontsluiting is afhankelijk van bouw de volgende uitbreiding (Claus D).
 • De fusieclub Maasbracht/Brachterbeek (MBC’13) is tot stand gekomen en de gemeente heeft hierbij geassisteerd met een nieuwe accommodatie aan de Mortelskoel.

Ohé en Laak.

 • De raad heeft een besluit genomen om de voetbalvelden in Ohé en Laak te renoveren.
 • Door keuze voor centralisatie van tennis in Stevensweert ontstaat aan de Priester Kooksweg ruimte voor starterswoningen.
 • Nu de basisschool geconcentreerd is in Stevensweert, kan de verenigingszaal beperkt uitgebreid worden.
 • Het gebied rond de Stevolplas heeft duidelijk aan recreatieve waarde gewonnen.

Stevensweert

 • Na intensief overleg hebben ontwikkelaars afgezien van realisatie van woningbouw in het gebied Op de Konie. De gemeente is voornemens om nu alleen een beperkte ontwikkeling zelf ter hand nemen.
 • In Stevensweert is een eigentijdse kindvoorziening voor het Eiland in de Maas gerealiseerd.
 • De raad heeft gekozen voor een concentratie van de tennisvelden in Stevensweert en de voetbalvelden in Ohé en Laak.
 • Het Museum en Trefcentrum zijn gerestaureerd. In overleg met ondernemers en verenigingen worden de vestingwerken gebruikt voor evenementen.
 • Naar de parkeerproblematiek is een onderzoek gedaan en er zijn beperkt maatregelen nodig, die dit voorjaar worden uitgevoerd.

Thorn

 • Er zijn wel plannen voor de panden Rulkens en Parren, maar deze zijn door de economische malaise nog niet gerealiseerd.
 • Omdat het faillissement van Kreato nog niet is afgewikkeld zijn voor het Kreatoterrein nog geen plannen gemaakt
 • Ook voor het oude Jeugdhuis en de Hofferkeukens zijn nog geen plannen voorhanden.
 • Voor het gebied Groeskamp is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Grouwels Vastgoed voor 360 vakantiewoningen met centrumvoorzieningen, een hotel en een theehuis op het bastion. Deze plannen betekenen bij realisatie een impuls voor het toerisme in Thorn en de regio.
 • Een rondweg om Thorn zal pas aan de orde zijn als ook een dagrecreatieve ontwikkeling op de terreinen van de voormalige dakpannenfabriek en voormalige Starliftfabriek aan de orde is.
 • Het parkeerprobleem in de oude kern is voortdurend geëvalueerd. Het systeem van persoonlijke parkeerontheffingen werkt redelijk. Het parkeren voor toeristen op de parkeerplaatsen buiten het dorp is fiscaal geregeld.
 • De voetbalaccommodatie van FC Maasgouw is volledig opgeknapt.

Wessem

 • De exploitatie van en nieuw zwembad in Maasgouw, ter vervanging van zwembad Wisheim, dat aan vervanging toe was, bleek financieel voor de gemeente Maasgouw alleen niet haalbaar. Een dergelijke voorziening is alleen haalbaar in combinatie met andere partners. Momenteel wordt onderzocht of dit samen met Daelzicht in Heel kan.
 • Aan het van Horneplein is de oversteekplaats voor o.a. jeugd en senioren gerealiseerd. Tevens is het gebied tussen de Maas en de Molenweg volledig vernieuwd.
 • Voor het gebied Schoolstraat-Burgemeester Joostenlaan is een bestemmingsplan voor seniorenwoningen door de raad vastgesteld. Door de economische situatie is met de bouw door de ontwikkelaar nog niet gestart.
 • Samen met Zorgcentrum St. Jozef, T.T.V. Westa, de Mutsaersstichting en onze inwoners worden voor het gebied van het oude zwembad, sportvelden en het Medisch Kinderdagverblijf nieuwe functies bedacht. Starterswoningen kunnen hier een plaats vinden.
 • De herontwikkeling van de Mauritshaven maakt onderdeel uit van de revitalisering van de natte bedrijventerreinen. Dit zal een positieve invloed hebben op de toeristische potentie van de Haven en voorzieningen in Wessem.

Maasgouw, februari 2014.

Raadsleden:

Niels Peulen, Charles Corbeij, Greet Hilbrink, Marc Hilkens, Tom van Herten, Ger Reijners, Gerrit Vervoort, Math Wilms.

Commissieleden:

Peter Janssen en Jos Verheesen.

Wethouders:

Ton Forschelen en Johan Lalieu.