Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Algemene Beschouwingen Lokaal Belang mbt de programmabegroting 2017

lb1 """"" College van Burgemeester en Wethouders:

Jullie hebben ons ook voor het jaar 2017 weer een sluitende en heel goede begroting voorgeschoteld en de Fractie Lokaal Belang complimenteert U daar mee. Hier is goed werd verricht ook door de ambtelijke organisatie. Meerjaren sluitend weer met dien verstande dat er toch ook enige risico’s op ons af komen zoals bv de fusie rondom de Risse / Westrom, het Omnibuzz – vervoer maar ook plaatselijk zijn er nog wel enkele zaken te benoemen. Inhoudelijk wil de fractie van L.B. enkele zaken nog iets meer benadrukt zien of mogelijk iets anders / sneller uitgewerkt zien en dat willen we dan zelf aangeven bij eigen moties maar bij het direct ondersteunen van meerdere moties. Bij enkele ingediende moties van andere partijen hebben wij voor verduidelijking nog enige vragen / antwoorden in het politieke debat.

We willen de begroting natuurlijk in tact laten.

Financieel gezond blijven het komende jaar met slechts een zeer lichte lastenverhoging voor de burger van enkele Euro’s op jaarbasis. Daarbij blijven we als gemeente met onze lasten behoren tot de laagstbetaalden in Limburg, zelfs over het land bezien.

Dit voorjaar hebben we als gemeenteraad de leges op evenementen laten vervallen. Hopelijk inspireert dit de verenigingen om een stukje leefbaarheid extra naar boven te halen.

Met betrekking tot de aanpak van de diverse speerpunten per dorp die door Lokaal Belang in het coalitieprogramma zijn aangegeven, kunnen we stellen voortvarend aan de slag te zijn en een aantal is inmiddels ook voltooid. Onlangs is een ontwikkelaar in Beegden ondersteund met de a.s. verbouwing van het monument Huis ter Beegden, een plek welke mede dienst kan gaan doen als woonruimte en dat ook voor demente burgers. Het belevenispark in Heel werd door Daelzicht afgeblazen en de rust is weergekeerd voor patiënten en ouders, het personeel en vooral ook binnen de directe woonomgeving van Stichting Daelzicht. Gemeenschapshuis Don Bosco in Heel is langzaam een stabiele financiële factor aan het worden. De Brede Scholen in Maasbracht en Thorn zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Het Maasbrachter havenfront ziet er geweldig uit getuige de terrassen de druk bezochte terrassen. In Ohé en Laak nadert het nieuwe sportpark zijn voltooiing. In Wessem is in samenwerking met de dorpsraad het voormalige sportpark omgetoverd tot een parkachtig geheel, met daarin plaats voor een fiets - crossbaan voor de jeugd. Het terrein van de Mutsaersstichting in Wessem wacht op eventuele woningbouw, waar veel vraag naar is. De Rijksweg met vernieuwd fietspad in Linne en Maasbrachter Statie naar Echt ziet er prachtig uit.

Milieu problemen bij het bedrijf MSZ Maasbracht zijn aangepakt. Dezelfde soort stank problemen bij fa. de Heus in Maasbracht zorgt momenteel voor veel overlast, niet alleen voor inwoners kortbij wonend maar ook voor de dorpen in de directe omgeving. We staan achter de krachtige zienswijzen door het college opgesteld richting de provincie nav een aanvraag vernieuwde vergunningen. Nu volgt weer het volgende milieu – vergunningenprobleem bij de firma B. in Maasbracht. De fractie Lokaal Belang vindt dat we steeds weer verrast worden vanuit de provincie met milieu- / vergunningsproblemen, die in de schoot geworpen worden van de gemeente Maasgouw en vooral van onze inwoners. We hebben dan ook een inventarisatie van dit soort bedrijven opgevraagd om mogelijk adequaat te kunnen reageren.

Het vraagstuk van windenergie met windmolens in Maasgouw is in onderzoek bij provincie en de gemeente waarvan we in de loop van 2017 uitsluitsel krijgen begrijpen wij.

Belangrijk zijn verder de recreatieve ontwikkelingen rondom de Groeskamp in Thorn alsmede op industrieeel gebied de herstructurering van de bedrijventerreinen, de nautische boulevard, m.n. de Prins Maurits - haven in Wessem en de Kruchterplas in Maasbracht. Ten aanzien van dit Nautisch project is door het college van BenW € 50.000,00 als werkkapitaal gevraagd en ook door de raad ter beschikking gesteld. Als er plannen voor een project komen welke doorgang zullen vinden en die kosten bv 25.000 …. dan ziet Lokaal Belang graag de overblijvende 25.000 van dat werkkapitaal ook echt in bedoeld project gestopt, oftewel de voorbereidingskosten dus ook meenemen in de krediet – voteringen. We hadden hier graag een bevestigend antwoord van het college van BenW op.

Op de woningmarkt liggen er uitdagingen voor de portefeuillehouder door het verplicht vanuit het Rijk plaatsen van statushouders, maar daarbij vooral niet onze eigen inwoners vergeten. De focus dus bij de juiste doelgroepen proberen te leggen. Een fikse klus voor de portefeuillehouder.

Het was een gouden greep om in Stevensweert te beginnen met het opknappen van de historische kern en mee te dingen naar een prijs in de landelijke uitverkiezing van het groenste dorp. De tweede plaats was een terechte beloning, tevens een impuls aan het toerisme in het vestingstadje. Het bevordert de saamhorigheid in een dorp, is ons gebleken; daarnaast is het reclame voor onze gemeente. Het verder opknappen en verfraaien van de twee andere oude kernen Thorn en Wessem is een goede zaak ook uit toeristisch oogpunt. Wat ons betreft worden ieder jaar kernen uitgelicht, in nauwe samenwerking met de burgers. Het zou mooi zijn als we elk jaar meerdere kernen in het spotlicht kunnen zetten want voelen andere kernen zich misschien niet achtergesteld ? We hebben daarop een MOTIE gemaakt   ( Motie 14 gebracht door de hr. M. Hilkens )

MER: Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering gaat naar de MER. Tot nu toe zijn het lasten op lasten op lasten. Kunt U aangeven wanneer nu de revenuen eens onze kant opkomen?

Communicatie: De fractie van Lokaal Belang vindt het heel belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de gemeenteraad te informeren. Een MOTIE van de LVM omarmen wij. Goede communicatie ook naar de burgers toe is natuurlijk de basis van vertrouwen en samenwerking. Met de Omgevingswet op komst hebben we afgesproken al in die trend te gaan werken. Dit is anders denken en werken dan we als bestuur en ambtelijke organisatie tot nu toe gewend waren. Wij willen als Lokaal Belang dit anders werken natuurlijk nauwlettend in de gaten houden en waar mogelijk ondersteunen.

De Basisschool Beegden dreigt te worden gesloten. Dit is niet iets waar we als fractie Lokaal Belang achter kunnen staan, zie ook ons coalitieprogramma. Eenmaal weg- nooit meer terug en de gemeente blijft met het gebouw zitten. Wat gebeurt er dan met de gymzaal aldaar ? Ook die gebouwelijke kosten zijn voor ons als het leeg komt te staan. Grote impact zal het ook hebben op het verenigingsleven in Beegden. Landelijke wetgeving leek geen mogelijkheden te bieden. Van begin af aan is de fractie Lokaal Belang met name de hr van Herten bezig geweest om -dit samen met de LVM – te zoeken naar mogelijkheden om dit onheil te voorkomen. Mede ook door inmenging van de landelijke VVD lijkt er toch nog een gaatje gevonden te zijn mbt een of meerdere nieuwe mogelijkheden door vernieuwde dan wel veranderende wetgeving. De schoolleiding dus aan het werk en waar wij als gemeente kunnen helpen moeten we dat zeker doen. We hebben met de partijen in de raad afgelopen dinsdag bij elkaar gezeten en daar is een MOTIE uit voortgekomen welke wij als LB mee uitgewerkt hebben. Die zal zo meteen naar voren gebracht worden.

Accommodaties: We praten al jaren over de realisatie van een goed onderkomen voor ttv Westa in Wessem alsmede de realisatie aldaar van een volwaardig gemeenschapshuis danwel een opknapbeurt van de harmoniezaal. Het wordt echt tijd dat het college met voorstellen richting de raad gaat komen. Het heeft eigenlijk al te lang geduurd daarom hebben we een motie gemaakt : ( Motie 11 -   Het woord is aan de hr Blomen )

Op het vlak van accommodaties en recreatie noemen we het Eurobad Maasbracht. Als dit straks is opgeknapt heeft het best een duit gekocht. Klachten bereikten ons verder dat - zoals ook de laatste twee jaar met fijne nazomers - het zwembad veel te vroeg gesloten was. Daarom hebben we een motie gemaakt  ( Motie 10 – het woord is aan mevr. G. Hilbrink )

Het vraagstuk rondom de fusie Westrom / Risse kan qua kostenpost ook nog als een bedreiging gezien worden en het mag niet zo zijn om de mensen die hier werken daarvan de dupe te laten worden.

Een volgende motie betreft eventuele feestelijkheden rondom het 10-jarig bestaan van de gemeente Maasgouw. Als Lokaal Belang zeggen we dat het kan maar dan wel onder bepaalde voorwaarden Het moet wel een feest worden voor en vooral ook door de burgers. Daar hebben we een motie over gemaakt   ( Motie 3 het woord is aan de hr. G. Reinders )

Wij danken de griffie bij het uitwerken van deze moties. Tevens maak ik gebruik van de gelegenheid om namens de fractie L.B. de prettige samenwerking binnen de huidige Maasgouwse gemeenteraad met het college en de ambtenaren te benadrukken.

Tot zover de Algemene Beschouwingen vanuit Lokaal Belang in eerste termijn.

Gerrit Vervoort