Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Concept visie document Gemeenteraadsverkiezingen 2018

23-3-2017

Auteur: Ger Timmermans (voorzitter LB)

 

Datum kandidaatstelling:          5 februari 2018

Datum verkiezingen:                 21 maart 2018

I. Algemene opmerking

Deze notitie dient te worden gelezen als een concept startnotitie waarbij alle ruimte wordt gegeven om daar waar nodig aan te vullen.
Niet alleen de inhoud van een programma leidt tot een succes zoals in 2014, maar tevens speelt in de einduitslag de verdeling van de kandidaten over de dorpen een grote rol.
Hierbij dient ook te worden gedacht aan:

 1. De verdeling van de kandidaten over oost/west van de Maas;
 2. Kennis en kunde;
 3. Ambitienivo;
 4. Inzet in het verleden voor wat betreft de huidige raads-/commissieleden;
 5. Verkiesbare ruimte op de lijst voor nieuwe kandidaten.

II. Gemeenteraden in vogelvlucht

Per 1 januari 2017 is het aantal gemeenten 388. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven. 

De gemeenteraad van de gemeente Maasgouw bestaat uit 19 raadsleden. Per Fractie verdeeld als volgt:

Lokaal Belang              7 raadsleden en 2 wethouders
CDA                            5 raadsleden en 1 wethouder
VVD                            3 raadsleden
PvdA                           2 raadsleden
PWM                           1 raadslid
LVM                             1 raadslid

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

De raadsperiode geldt normaliter voor 4 jaar in tegenstelling tot de burgemeester welke door de Kroon voor een periode van 6 jaar wordt benoemd. Hierin heeft de gemeenteraad een belangrijke stem.

III. Terugblik verkiezingen 2014

De kandidatenlijst was samengesteld als volgt:

Lijstnummer                  Naam

 1.                        Lalieu, Johan

 2.                        Wilms, Math

 3.                        Vervoort, Gerrit

 4.                        Hilbrink-Hofstra, Greet

 5.                        Hilkens, Marc

 6.                        Herten van, Tom

 7.                        Verheesen, Jos

 8.                        Smolenaars, Hub

 9.                        Cretskens, Rob

 10.                        Janssen, Peter

 11.                        Blomen, Sjors

 12.                        Mulder, Toon

 13.                        Hoogland, Pieter

 14.                        Bartelink, Karel

 15.                        Schreurs, Bert (bedankt als lid)

 16.                        Impelmans, Bert

 17.                        Breukers, Jos

 18.                        Van Basten Batenburg, Hans

 19.                        Rovers, Huub (bedankt als lid)

 20.                        Reijners, Ger    

De zetelverdeling werd als volgt:

Nr                    Naam                           Aantal stemmen          Percentage      Zetels

1                      Lokaal Belang              3.633                             35,82                 7
2                      CDA                             2.449                              24,15                5 
3                      VVD                             2.137                              21,07                4
4                      PvdA                               927                                9,14                2
5                      PWM                               639                                6,30                1
6                      OPA                                356                                3,51                0
 

IV.        Vorming coalitie

Onder voorzitterschap van Lokaal Belang zijn met de partijen zoals genoemd onder 1 t/m 5 gesprekken gevoerd teneinde te komen tot een van Maasgouw acceptabele coalitie. Tijdens deze gesprekken werd niet alleen gekeken naar het aantal behaalde zetels, maar ook het ambitieniveau en ervaringen uit het verleden, hebben een belangrijke rol gespeeld. Een belangrijke doelstelling was om inzicht te krijgen omtrent een aantal aspecten die vragen oproepen in vergelijking met ons eigen Verkiezingsprogramma en overige voor Lokaal Belang zijnde belangrijke zaken.

Uiteindelijk werd na het nodige wikken en wegen onzerzijds gekozen voor een coalitie bestaande uit partijen namelijk Lokaal Belang en het CDA. De samenstelling was tevens een vervolg van de al bestaande coalitie in de vorige raadsperiode. Ten aanzien van het aantal wethouders werd unaniem onderling afgesproken te kiezen voor 3 wethouders waarvan 2 afkomstig van Lokaal Belang. Gezien het aantal van 12 zetels werd een brede steun aan de voorstellen voortvloeiende uit het coalitie programma verwacht. (Noot redactie: verwachting was achteraf juist)

V.         Coalitieprogramma

Dit programma is ondertekend door Lokaal Belang en het CDA. Namens Lokaal Belang is de handtekening gezet door J.Lalieu (wethouder) en G.Timmermans (voorzitter). Onlangs is door Johan Lalieu en Ger Timmermans namens LB en Jan Heijnen en Tim Snijckers namens het CDA het coalitieprogramma geëvalueerd. Tijdens dit gesprek bleek dat beide partijen zich konden vinden in de manier waarop het programma tot heden is uitgevoerd. Tot datum a.s. verkiezingen worden er door beide partijen geen “beren op de weg” meer verwacht. Ook is men op Fractieniveau tevreden over de manier waarop beide Fracties hebben samengewerkt. Hierbij dient o.m. te worden gedacht aan het overleg tussen beide fractievoorzitters en fracties onderling. Met name speelt dit bij de opstelling en indiening van moties en amendementen. Uiteraard dient de eigen identiteit van beide partijen voorop te staan maar dit neemt niet weg dat er op basis van eigen inzichten bij een afwijkende mening, ook ruimte voor een stemverklaring dient te bestaan.

VI.        Commissies

Teneinde de verkiezingen in goede banen te leiden worden volgens goed gebruik de werkzaamheden niet bij het bestuur neergelegd maar worden vanuit de vereniging diverse commissie benoemd.

Hierbij moet worden gedacht aan:

 1. Verkiezingscommissie

 2. Campagnecommissie

 3. Programmacommissie

 4. Kandidatencommissie

 5. Vertrouwenscommissie

 6. Comissie/werkgroep Sociale Media

 7. Financiële commissie (wordt tot op heden steeds vervuld door de penningmeester)

Ad VI-1             Het doel en taakstelling is om samen met het bestuur te bezien hoe de a.s. verkiezingen vorm dienen te worden gegeven.

Ad VI-2             Het doel en taakstelling is om aan te geven hoe campagne zal worden gevoerd. Hierbij moet niet alleen op hoofdonderdelen worden gedacht maar vooral de concretisering per kern verdient alle aandacht.

Ad VI-3             Het doel en taakstelling is een verkiezingsprogramma gespreid over de kernen samen te stellen gebaseerd op wensen, haalbaarheid, doelmatigheid en betaalbaarheid. De speerpunten die per kern in het huidige verkiezingsprogramma zijn opgenomen, kunnen hiervoor als voorbeeld dienen.

Ad VI-4             Op deze commissie rust de taak om de zoektocht naar geschikte kandidaten verdeeld over de kernen te coördineren. Vooral ligt hier een belangrijke taak voor de huidige raadsleden. Er mag van worden uitgegaan dat zij over voldoende kontakten en invoelingsvermogen beschikken om met potentiële kandidaten, in discussie te gaan.

Ad VI-5             Het doel en taakstelling is om gesprekken te voeren met de kandidaten. Tijdens deze gesprekken dient minimaal het ambitieniveau en het waarom men op de list wil staan, voldoende aan de orde te komen. O.a. op basis van de toetsingscriteria zoals vermeld onder I doet de Vertrouwenscommissie een voorstel aan het bestuur over de mogelijke lijstvolgorde. Vervolgens dient het al of niet door het bestuur geamendeerde voorstel van de VC aan de voltallige ledenvergadering ter accordering te worden voorgelegd. De democratische uitgangspunten van onze partij dienen vooral op dit onderdeel, optimaal te worden gewaarborgd.

Ad VI-6             De sociale media maken thans een groot deel uit van de samenleving. Denk maar aan Facebook, Twitter en Linked Inn. Ook door de landelijk politieke partijen wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Deze media maken het mogelijk om in een split second veel informatie te delen met derden. Als voorbeeld zou kunnen dienen dat zowel zittende als adspirant raadsleden via deze media in contact blijven met kiezers. Dit voorkomt het gezegde “daar heb je ze naar 4 jaar weer” maar schept op voorhand een band met de kiezers. Het voordeel voor het resultaat op 21 maart 2018 is evident.

Ad VI-7             De bewaking van het verkiezingsbudget werd in het verleden steeds uitgevoerd door de penningmeester. Ervaringen uit het verleden, geven geen aanleiding om hierin wijzigingen aan te brengen.

Maart 2017