Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

lb9
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Tihange

De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen 6 juli 2017; overwegende dat:

 • De veiligheid voor burgers bij alle fracties hoog in het vaandel staat;
 • Incidenten bij de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel zich aaneen hebben geregen en ondanks de scheurtjes de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 opnieuw opgestart zijn;
 • De sluiting van de centrales in Tihange en Doel in ons aller belang is;
 • Ondanks beloften de informatievoorziening naar de gemeenten in de provincie Limburg nog altijd even slecht is als voorheen en we de nieuwe ontwikkelingen en incidenten rondom de Belgische kerncentrales nog altijd via de krant en sociale media moeten vernemen;
 • De Städteregion Aachen juridische stappen heeft ondernomen om stillegging van Tihange te bevorderen, dan wel de informatievoorziening naar bestuur en bevolking aan Duitse en Nederlandse zijde van de grens af te dwingen;
 • De Städteregion Aachen de wens heeft uitgesproken om een brede, internationale coalitie in de Euregio Maas-Rijn tot stand te brengen;
 • De Clauscentrale in Maasbracht kan bijdragen aan de energielevering aan België, waarbij in Europees verband een en ander op vergunningengebied geregeld moet worden.

SPREEKT ALS HAAR STANDPUNT UIT:

 • dat de gemeente Maasgouw op de kortst mogelijke termijn een definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange (en Doel) wenst;
 • dat er meer transparantie en verbetering van de informatievoorziening naar lokaal bestuur en bevolking op het grondgebied van de provincie Limburg en het aangrenzende Duitse gebied komt;
 • dat de verantwoordelijken voor het verstrekken van informatie meer richting burgers communiceren m.b.t. de kerncentrale Tihange (en Doel) en de risico’s hoe te handelen bij een incident.
 • Dat de raad van de gemeente Maasgouw de ernstige zorgen uitspreekt omtrent de veiligheid m.b.t. de genoemde centrale en ongerust is over het terugkerende nieuws in de media.


Raadsvergadering 6 juli 2017

DRAAGT HET COLLEGE OP OM:

 1. De gemeente Maasgouw zich aan te laten sluiten bij de vanuit de Städteregion Aachen vorm gegeven brede internationale bestuurlijke coalitie en deel gaat nemen aan het juridisch proces tot stillegging van de kerncentrale, dan wel ten minste meer transparantie en verbetering van de informatievoorziening naar lokaal bestuur en bevolking op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn af te dwingen;

 2. De verantwoordelijke voor het verstrekken van informatie op te roepen meer richting burgers te communiceren omtrent de kerncentrale Tihange (en Doel) en de risico’s en hoe te handelen bij een incident;

 3. De burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad aan de Belgische federale regering in Brussel, aan de Nederlandse regering in Den Haag, aan de Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf en aan de provincie Limburg per brief met als bijlage deze motie de zorgen en het standpunt van de gemeenteraad van Maasgouw overbrengt en afschrift van deze brieven toe doet komen aan de gemeenteraad en ook de reacties/antwoorden van diegenen aan wie de brief en motie wordt verstuurd aan de raad te sturen;

 4. Samen op te trekken met ook andere Limburgse gemeenten, provincies en Rijk een proactieve houding aan te nemen om samen met andere gemeenten in Limburg en de provincie en Rijk een krachtig signaal af te geven.

 5. Richting de EU aan te geven om mee te denken en acties te ondernemen voor een doelmatige en veilige oplossing in Europees verband.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Raadslid Partij Welzijn Maasgouw:

  M. Richter.

  Raadsleden Lokaal Belang:

  G. Vervoort, S. Blomen, r. Cretskens, T. van Herten, M. Hilkens, G. Hilbrink, G. Reijners.

  Raadsleden CDA:

  T. Snijckers, B. Busschops, E. Dehing, K. Hawinkels, T. Hoenen.

  Raadsleden VVD:

  A. Thijssen, C. Peters, B. Zeegers.

  Raadsleden PvdA:

  A. Bours, A. van Dam.

  Raadslid Liberale Volkspartij:

  C. Meerts.