Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

VOORTGANG SPEERPUNTEN PER DORP

Beegden

 • Promoten van de Beegderheide als natuurgebied

Aan promotie (en in goede staat houden van de Beegderheide met behulp van vrijwilligers) wordt

uitvoering gegeven.

 • Actieve gemeentelijke rol bij de renovatie van Huis Ter Beegden

Er liggen concrete plannen van een Maasgouwse investeerder/ontwikkelaar om te komen tot

zorgwoningen. Gemeente faciliteert deze plannen waar mogelijk en heeft samenwerking met

provincie Limburg gezocht voor aanvullende financiering.

 • Tegengaan van het sluipverkeer over de Nieuwstraat, Abelenstraat en Dorpsstraat.

Nog niet in gang gezet

Brachterbeek

 • Verkeersdrukte rondom de Clauscentrale oplossen c.q. beperken.

Met Rijkswaterstaat en RWE zijn afspraken gemaakt over de financiering van een rondweg, indien de

uitbreiding van Claus D gerealiseerd wordt

 • Waarborgen van de gemeenschapsfunctie ‘Baekerhoes’.

In de Raadsvergadering van oktober is de gemeenschapsfunctie van het Baekerhoes bekrachtigd en is

budget vrijgemaakt voor de renovatie waarmee Baekerhoes ook de komende jaren haar

gemeenschapsfunctie kan vervullen.

 • Herinrichting van het terrein van de (voormalige)basisschool.

Na het faillissement van de projectontwikkelaar is besloten om de bouwplannen in dit gebied niet

door te zetten. Het gebied wordt nu als groenzone ingevuld.

Heel en Panheel

 • Stimuleren van het opknappen en behouden van kasteel St. Anna.

Een projectontwikkelaar heeft een plan tot realisering van zorgappartementen in het kasteel. Voor

zover wet- en regelgeving dit toelaten ondersteunt de gemeente deze plannen.

o Realiseren woningbouw in het centrum en daarmee het opvullen van de ‘kale plekken’.

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met verschillende initiatiefnemers. Tot concrete plannen heeft

dit helaas nog niet geleid.

 • Opknappen brug Heel- Panheel

In december 2015 is door college de brug over Tesken aanbesteed. Uitvoering in 2016

 • Blijvende aandacht voor een volledige sanering van Edelchemie

Gemeente is in overleg met de Provincie over de oplossing van de milieuproblematiek op het terrein

van Edelchemie. Het lijkt er op dat de provincie over wil gaan tot volledige sanering.

Linne

 • Gebiedsontwikkeling locatie huidige supermarkt ten dienste van de leefbaarheid.

Gemeente is in overleg met Proteion en Wonen Limburg over de invulling van het Maasoeverproject.

Behoud van huidige supermarkt –in afkeuring Retail functie in gebied Linnerblik is met gemeente

Roermond besproken. Definitieve keuze heeft Roermond nog niet gemaakt.

 • Vaststellen en uitvoering geven aan toekomstvisie gemeenschapshuizen De Pool, Kloosterhof en

Maartenshof.

Kadernota 2017 30

 • Gemeenschapsfunctie van de Pool is door stichtingsbestuur beëindigd. Bestuur van de

Parochiefederatie Maasbracht is eigenaar van gebouw en is zoekende naar alternatieve

bestemming.

 • Kloosterhof maakt onderdeel uit van Maasoeverproject, met als inzet behoud van een

ontmoetingsfunctie voor senioren.

 • Met initiatiefnemers voor nieuwe invulling Maartenshof wordt constructief overleg over de

haalbaarheid.

 • Stimuleren van een verantwoorde afbouw van het Linnerpark (voormalige voetbalvelden).

Leefomgeving van huidige bewoners dient op korte termijn verbeterd te worden.

De toegangsweg is woonrijp gemaakt (inclusief oplossing voor de riolering). Verder is het gehele

gebied opgeschoond. Verder invulling is vastgelegd in een nieuwe exploitatieopzet.

Maasbracht

 • Gebiedsontwikkeling voormalige basisscholen (Tweesprong en het Palet), inclusief sportaccommodatie

Brachterbeek in combinatie met aanpak van de parkeeroverlast in het centrum.

 • Door faillissement van beoogde projectontwikkelaar is de ontwikkeling van schoollocatie ernstig

vertraagd. Nieuwe initiatiefnemers hebben zich inmiddels gemeld.

 • Door particuliere ondernemer zijn plannen ingediend voor herbestemming van het trainingsveld

voormalige SC Brachterbeek. Het clubgebouw wordt inmiddels verhuurd.

 • Het gebied rondom de Andreashal wordt in 2016 heringericht, met uitbreiding van

parkeerplaatsen.

 • Upgrading van Cultureel Centrum de Spil.

In de nota maatschappelijk vastgoed is de gemeenschapsfunctie van de Spil bekrachtigd. Upgrading

zal fasegewijs uitgevoerd worden. Met de exploitant worden afspraken gemaakt over een nieuwe

overeenkomst, die op 1-12-2016 ingaat. Daarbij komt de verantwoordelijkheid voor de energielasten

bij de exploitant te liggen.

 • In overleg met ondernemers oplossingen zoeken voor de (toenemende) leegstand op de Molenweg.

In 2016 loopt een pilot om in samenspraak met de lokale ondernemers de leegstand op te lossen.

Ohé & Laak

 • Het vinden van een passende oplossing voor de leegstand van de voormalige basisschool, in combinatie

met de verenigingszaal.

Woonketting BV is in 2015 gestart met behoefteonderzoek naar woningen op deze locatie. De

behoefte is inmiddels (deels) aangetoond. Na voltooiing van het behoefteonderzoek, en bij voldoende

behoefte, is Woonketting bereid als ontwikkelaar voor deze locatie op te treden.

 • In standhouden van het fietsveer.

Behoud fietsveer staat niet ter discussie; bij eventuele realisatie van fietsbrug, blijft het fietsveer

behouden.

 • Realiseren woningbouw op huidige tennislocatie.

Beëindiging huurovereenkomst met tennisclub is voorzien eind 2017. Gezien de noodzakelijke

planreductie is woningbouw op deze locatie een onhaalbare zaak. In overleg met de ‘gemeenschap

Ohé en Laak’ willen we komen tot een optimale invulling van deze leegkomende accommodatie.

Stevensweert

 • Woningbouw Op de Konie door particulieren.

Gezien de noodzakelijke planreductie is woningbouw op deze locatie een onhaalbare zaak.

 • Blijvende aandacht voorde parkeerproblematiek in het centrum.

Er zijn maatregelen getroffen

 • Behouden sportzaal de Werken.

In de nota ‘maatschappelijk vastgoed’ is het behoud van de gymzaal in Stevensweert bekrachtigd. De

exploitatie is inmiddels ondergebracht bij de Sichting Menswel Beheer Maasgouw

Thorn

 • Nieuwe functie Hofferkeukens in relatie tot het buitenpodium.

Door inzet van een makelaar worden gegadigden gezocht voor toekomstige exploitatie.

Kadernota 2017 31

 • Herinrichting gebied rondom voormalig jeugdhuis.

In augustus 2015 is het college (onder voorwaarden) akkoord gegaan met een, door de Bouwgroep

Paul Corstjens BV ingediend, principeverzoek. Tevens is het pand Daalstraat verkocht aan de

bouwgroep.

 • Woningbouw locatie voormalige basisschool.

Met Wonen Limburg zijn definitieve afspraken gemaakt over de invulling van de locatie. Realisering

is voorzien in 2016.

Wessem

 • Herbestemming voormalige zwembad en Westa in relatie met en in samenwerking met

verzorgingstehuis St. Jozef.

Met Westa zijn 4 scenario’s uitgewerkt voor een oplossing van een accommodatieprobleem

(nieuwbouw en renovatie). Met de Provincie Limburg wordt onderhandeld over een financiële

bijdrage vanuit de provincie.

 • De gesprekken met Proteion en Wonen Zuid over de plannen van zorgwoningen aan de

Kloosterstraat zijn gaande. Naar verwachting vind concretisering plaats in de 2e helft van 2016.

Een combinatie met het voormalige zwembad is hierbij een van de uitgangspunten.

 • Herbestemming voormalige voetbalvelden in samenhang met het terrein van het Medisch

Kinderdagverblijf in een vastgesteld bestemmingsplan met o.a. woningbouw gericht op starters.

 • De dorpsraad heeft initiatief genomen tot herontwikkeling van de voormalige voetbalvelden. Hun

plannen worden door de gemeente ondersteund. De eerste resultaten (o.a. een fietscrossbaan)

zijn zichtbaar.

 • Met een projectontwikkelaar zijn gesprekken gaande over de invulling van het voormalig MKDterrein.

Inzet is de bouw van woningen.

 • Harmoniezaal omvormen tot een echt gemeenschapshuis voor Wessem.

In oktober 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de renovatie van de harmoniezaal. In

overleg met gebruikers, dorpsraad en exploitant wordt het programma van eisen en wensen

geconcretiseerd; op basis hiervan wordt gezocht naar een optimale realisatie van een

gemeenschapsfunctie voor de kern Wessem.